Речник

Шибари речник

Шибари е традиционно японско изкуство. За да разберете много от аспектите му, е важно да се потопите в тази култура, както и да осъзнаете, че някои неща не са приложими извън Япония. Този речник ще ви позволи да направите свои проучвания и да имате солидна основа върху шибари термините, както и да ви помогне в произношението им. В школата ни предпочитаме да използваме японските наименования на връзванията.  В началото може да бъде затрудняващо за начинаещите, но с времето ни помага да говорим на един “шибари жаргон”.

Общ речник:

Японски Произношение Български превод Английски
 縛 り shibari връзване a tie
緊 縛 kinbaku начин на връзване way of tying
捕 縄 術 Hojojutsu старо бойно изкуство old martial art
捕 り 縄 術 torinawajutsu старо бойно изкуство old martial art
縄 術 nawajutsu старо бойно изкуство old martial art
一 重 hitoe единично single
 二 重 futae двойно double
  吊 り 床 tsuri doko точка на провесване suspension point
半 吊 り han zuri частично провесване semi suspensension
床 縛 り yuka shibari връзване на земя, без провесване floor work
 麻 縄 asa nawa въже от юта jute rope
 解 く hodoku развръзване, стъпка назад untie, undo
 捕 り 縄 tori nawa въже за пленяване capturing rope
 早 縄 haya nawa бързо въже fast rope
本 縄 Hon Nawa основно въже hand rope
切 縄 kiri nawa рязане на въжето cut the rope
 縄 抜 け nawa nuke измъкване от въже escape from the rope
 囚人 syujin затворник prisoner
荒 縄 aranawa сламено, грубо въже straw rough rope
 XXX 流 XXX ryu XXX стил или школа XXX style or school
責 め 縄 semenawa измъчване с въже torture rope
縄 師 nawashi връзвач, професионалист rigger
口 縄 kuchi nawa въже, минаващо през устата mouth rope
口 枷 kuchi kase запушванена устата mouth cuff
足 責 め ashi zeme измъчване на стъпалото feet torture
ま と め 方 matome kata начин на показване arranging way
喉 絞 め nodo jime стягане през гърлото tighten the throat
衿 絞 め eri jime стягане на врата tighten the neck
Jirushi следа, белег sign, mark
手 拭  tenugui кърпа за глава headband
カ ラ ビ ナ Karabina карабинер carabiner
Kai традиционен, чист, без промени purest, traditional style
Gyo акцентиране, exagerated style
So свободен стил, неструктуриран deconstructed, reinvented style
繩 型 nawagata форма, начин на връзване rope forms, pattern

Възли и връзвания:

Японски Произношение Български превод Английски
本 結 び honmusubi връзване на един крайник single collon tye
縄 頭 nawa gashira началото на двойното въже (средата) rope head (beginning)
縄 尻 nawa jiri краят на въжето (където са двата възела) rope hips (end)
kannuki пристягане на две намотки една към друга – използва се при futomomo и kannuki shibari cinch
閂  縛 り kannuki shibari в Yagami style (Sekibaku) – връзване на ръцете зад гърба през гърдите, с две въжета ТК-2
結 び 目 musubime възел knot
mae hishi nawa връзване в диамантена форма отпред/предната страна на тялото  front diamond rope
股縄 mata nawa връзване между краката crotch rope
jiku nawa централното вертикално въже, по гръбнака stem rope
mune nawa връзването над/под гърдите, хоризонтално chest rope
首手縛り tekubi shibari връзване на китката wrist binding
 錠手縛り tejyou shibari връзване като белезници handcuff binding
後 ろ ushiro отзад, зад гърба back
高手 takate ръката от рамото до лакътя upper arm
小 手 kote  ръката от лакътя до пръстите wrist
首足縛り ashi kubi shibari връзване на глезена ankle binding
waki zarashi показване на подмишниците, при вдигнати мишници Armpits exhibition
腕両後ろ合わせ ryo ude ushiro awase двете ръце събрани успоредно зад гърба both arms put together in the back
字開脚縛り emuji kaikyaku shibari разтворени крака във формата на “М” M letter open legs
太 も も 縛 り futomomo shibari връзване на сгънат крак в коляното през бедрото и подбедрицата thigh binding
 タ ス キ 掛 け tasuki gake връзване през раменете и подмишниците за прибиране ръкавите на кимоното и за намаляване на умората – използвано от самураите при тренировки с меч и при битка  kimono sleeves tucked up
座胡縛り agura shibari връзване на краката в кръстосан седеж bind sitting crossed legs
 膝 立 ち hiza dachi поза на колене knees standing
髪 の 毛 縛 り kami no ke shibari връзване на косата hair tying
高手 小 手   takatekote връзване на ръцете зад гърба през гърдите с три въжета (takatekote)  3 harness ropes (ТК-3)
 捕 縄 高手 小 手  hojotakatekote  takatekote с намотки около мишниците на ръцете (hojo тип намотки), вдъхновено от старинните форми на Hojojutsu  hojo style harness
 縄縛り  hishi nawa shibari връзване в диамантена/ромбоидна форма  diamond shape tie
海老逆縛り  gayku ebi shibari връзване с ръцете зад гърба и краката свити назад, с огъване в кръста  reverse shrimp suspension
逆 さ 吊 り  sakasa dzuri провесване с главата надолу upside down suspension
仰 向 け 吊 り  aomuke dzuri провесване с лице нагоре facing upward suspension
柱 吊 り柱 縛 り hashira dzuri/ hashira shibari връзване за вертикална квадратна греда (срещани в традиционните японски къщи) square pillar suspension
爪 先 立 ち 吊 り tsumasaki dachi dzuri провесване в позиция “на пръсти” tiptoe standing suspension
方 脚 吊 り kata ashi dzuri провесване за един крак one leg suspension
飛脚 吊 り hikyaku dzuri провесване в поза “пошальон”/ “бягащ човек” messenger, running postman suspension
横 吊 り yoko dzuri провесване на една страна/странично side suspension
縦 吊 り tate dzuri вертикално провесване vertical suspension
吊 り dzuri провесване suspension
鉄 砲 縛 り teppo shibari връзване на ръцете зад гърба в поза “пушка” – едната ръка е над главата, другата – под гърба, като дланите сочат една към друга gun / arquebus tie
Използван речник от boudoirshibari.com Редакция и допълнения от Ludvig.